ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย

       ทุกชาติ ทุกเผ่าพันธุ์ ย่อมมีบรรพบุรุษและทายาทสืบสกุล  เกาะสมุยก็มีคนรุ่นเก่าที่อพยพจากแผ่นดินใหญ่  จากเกาะโพ้นทะเลหรือจากที่อื่นๆ เพื่อเข้ามาหาแหล่งทำกิน เพื่ออยู่อาศัยและขยายเผ่าพันธุ์

       ผู้เขียนเป็นชาวเกาะสมุยโดยแท้ (ตระกูลศรีฟ้า) ก็พอจะรู้จักเผ่าพันธุ์และตระกูลเก่าๆ ดั้งเดิมของสมุยอยู่บ้าง จึงขอนำมาขยายไว้ ณ ที่นี้ (ต้องกราบเรียนเป็นเบื้องต้นก่อนว่าข้อมูลนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นมิใช่ทั้งหมด ใครทราบให้เพิ่มเติมด้วยครับ ขอบพระคุณ)

ตระกูลดั้งเดิมของเกาะสมุย
ตระกูลกระสินธุ์
ตระกูลกาสุวรรณ
ตระกูลเกตุแก้ว
ตระกูลเกตุชู
ตระกูลเกื้อสกุล
ตระกูลแกล้วกล้า
ตระกูลแก้วเพชร
ตระกูลไกรสินธุ์
ตระกูลขวัญละมัย
ตระกูลขันทอง
ตระกูลขาวนวล
ตระกูลแข่งขัน
ตระกูลคงคา
ตระกูลคงจันทร์
ตระกูลคงเพชร
ตระกูลคล้ายอุดม
ตระกูลคำแก้ว
ตระกูลคำอินทร์
ตระกูลคุ้มพร้อม
ตระกูลเครือเง้า
ตระกูลจันทร์แจ่ม
ตระกูลจันทร์ทอง
ตระกูลจันทร์ผ่อง
ตระกูลจันทร์เพ็ง
ตระกูลจันทร์สว่าง
ตระกูลจันทรักษ์
ตระกูลจันทรัมพร
ตระกูลจิตจง
ตระกูลจิตมุ่ง
ตระกูลเจริญจันทร์
ตระกูลเจริญผล
ตระกูลเจริญสุข
ตระกูลใจกว้าง
ตระกูลใจซื่อ
ตระกูลใจเต็ม
ตระกูลใจปลื้ม
ตระกูลใจเปี่ยม
ตระกูลใจมั่น
ตระกูลใจเย็น
ตระกูลใจรักษ์
ตระกูลใจสม
ตระกูลใจใส่
ตระกูลช่วงโชติ
ตระกูลชัยราษฎร์
ตระกูลชาญเชี่ยว
ตระกูลชีวิตนันท์
ตระกูลชื่นบาน
ตระกูลชูจันทร์
ตระกูลชูเชื้อ
ตระกูลชูทอง
ตระกูลชูนวลศรี
ตระกูลชูสุวรรณ
ตระกูลแช่มชื่น
ตระกูลโชติช่วง
ตระกูลไชยธวัช
ตระกูลไชยมุสิก
ตระกูลด่วนเดิน
ตระกูลทวยเจริญ
ตระกูลทวีธรรมภักดี
ตระกูลทองจันทร์
ตระกูลทองโชติ
ตระกูลทองทิพย์
ตระกูลทองแท้
ตระกูลทองนวล
ตระกูลทองเผือก
ตระกูลทองเฝือ
ตระกูลทองพบ
ตระกูลทองมั่น
ตระกูลทองมาก
ตระกูลทองเรือง
ตระกูลทองศรี
ตระกูลทองสุข
ตระกูลทองหยอด
ตระกูลทองเหลือ
ตระกูลแทนโชติ
ตระกูลแท่นอ่อน
ตระกูลธรรมวิศาล
ตระกูลเธียรโชติ
ตระกูลนาคเพชรพูล
ตระกูลนาคมณี
ตระกูลนิยมไทย
ตระกูลนุกูลธรรม
ตระกูลบัวทอง
ตระกูลบัวนาค
ตระกูลบัวสุวรรณ
ตระกูลบัวหลวง
ตระกูลบุญเกษม
ตระกูลบุญจันทร์
ตระกูลบุญเจริญ
ตระกูลบุญชัย
ตระกูลบุญญานุกูล
ตระกูลบุญดี
ตระกูลบุญทัน
ตระกูลบุญภักดี
ตระกูลบุญภา
ตระกูลบุญมาก
ตระกูลบุญลี่
ตระกูลบุญเลี้ยง
ตระกูลบุญสา
ตระกูลบุญสิน
ตระกูลบุญสุข
ตระกูลแป้นเพชร
ตระกูลผลผลา
ตระกูลผ่องแผ้ว
ตระกูลผิวนิล
ตระกูลพรหมเกาะ
ตระกูลพรหมจันทร์
ตระกูลพรหมเจริญ
ตระกูลพรหมทอง
ตระกูลพรหมรักษ์
ตระกูลพรหมสอน
ตระกูลพลายสุวรรณ
ตระกูลพุทธชาติ
ตระกูลพูลติ้ม
ตระกูลพูลผล
ตระกูลพูลสวัสดิ์
ตระกูลเพ็งจันทร์
ตระกูลเพ็งเจริญ
ตระกูลเพ็งทอง
ตระกูลเพ็งบุญ
ตระกูลเพชรแก้ว
ตระกูลเพชรทอง
ตระกูลเพชรพรหม
ตระกูลเพชรรัตน์
ตระกูลเพชรสวัสดิ์
ตระกูลเพชรหับ
ตระกูลเฟื่องฟู
ตระกูลมีชัย
ตระกูลมีเดช
ตระกูลมีผล
ตระกูลมีเพียร
ตระกูลมีแสง
ตระกูลเมืองนิล
ตระกูลเมืองพรหม
ตระกูลยวดยิ่ง
ตระกูลยืนนาน
ตระกูลรักษ์เจริญ
ตระกูลรัตนรักษ์
ตระกูลเรืองจันทร์
ตระกูลเรืองทอง
ตระกูลเรืองศรี
ตระกูลวัชรสินธุ
ตระกูลวาสินธิ์
ตระกูลวิชัยดิษฐ์
ตระกูลวิริยะพิทักษ์
ตระกูลศรีเกษ
ตระกูลศรีขวัญ
ตระกูลศรีชาย
ตระกูลศรีทองกุล
ตระกูลศรีแผ้ว
ตระกูลศรีพรหม
ตระกูลศรีฟ้า
ตระกูลศรีแสง
ตระกูลศรีหมุดกุล
ตระกูลศรีอนันต์
ตระกูลศิริพันธ์
ตระกูลศิริยงค์
ตระกูลสมคะเน
ตระกูลสมคิด
ตระกูลสมใจหมาย
ตระกูลสมชื่อ
ตระกูลสมผล
ตระกูลสมวงศ์
ตระกูลสมหมาย
ตระกูลสมหวัง
ตระกูลสองเมือง
ตระกูลสอนสงค์
ตระกูลสามสุวรรณ
ตระกูลสายช่วย
ตระกูลสีจง
ตระกูลสืบสังข์
ตระกูลสุขเกษม
ตระกูลสุขโข
ตระกูลสุขเจริญ
ตระกูลสุขสม
ตระกูลสุดเฉวง
ตระกูลสุวรรณรักษ์
ตระกูลแสงศรี
ตระกูลโสมทอง
ตระกูลห้งเขียบ
ตระกูลหวั่งประดิษฐ์
ตระกูลหิมทอง
ตระกูลหุ้ยน้ำ
ตระกูลเหล่าอั้น
ตระกูลอภิพันธุ์
ตระกูลอำไพ
ตระกูลอินทจินดา
ตระกูลอินทร์แก้ว
ตระกูลอินทร์น้อย
ตระกูลอินทร์พรหม
ตระกูลอินทรักษ์
ตระกูลเอนกอุดมลาภ (192)

ฯลฯ

ตระกูลดั้งเดิมของคนจีนบนสมุย (ไหหลำ)
ตระกูลแซ่ด่าน  เปลี่ยนเป็น ด่านวิริยะกุล, วังส์ด่าน, อุตตมพงศ์สันต์
ตระกูลแซ่เดี่ยว  เปลี่ยนเป็น เดี่ยววาณิชย์, วาณิชย์เจริญ, พิทักษ์ปรัชญากุล
ตระกูลแช่ลิ้ม เปลี่ยนเป็น ลิ้มสุวรรณ, ลิ้มประเสริฐ, ลิ้มธีระวัฒน์, ลิ้มสุรัตน์
ตระกูลแซ่ภู่ เปลี่ยนเป็น ภู่ศิริวัฒน์, ภู่ไพบูลย์, ภู่สกุล
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าอุทัย
ตระกูลแซ่ขวย เปลี่ยนเป็น ขวยไพบูลย์, ขวยธานี, วัชรสินธุ์
ตระกูลแซ่เค้า เปลี่ยนเป็น เค้าสุวรรณ
ตระกูงแซ่ผ้า เปลี่ยนเป็น ฟ้าทวีพร, ฟ้าเกียรติ, ฟ้าสว่าง
ตระกูลแซ่โค้ว
ตระกูลแซ่จิว
ตระกูลแซ่เจง
ตระกูลแซ่หงั่น
ตระกูลแซ่อุ่ย เปลี่ยนเป็น อุรัชโนประกร
ตระกูลแซ่ฮั่น
ตระกูลเล่าซี้
ตระกูลฮ่งกุล
ตระกูลฮ่งภู่
ฯลฯ

สำหรับบางตระกูลมีการเปลี่ยนนามสกุลจาก แซ่ เป็น นามสกุลไทย เช่น

กาญจนโอภาส
คาระวะวัฒนา
จารุจิตติพันธ์
จารุปกรณ์
จินตนุกูล
จิระประดิษฐผล
จีระพงศ์
เจษฎานนท์
เจียงสุขใส
ฉายากุล
ชนาพงษ์จารุ
โชคคณาพิทักษ์
ฑัตติยพงศ์
ธนศิริรักษ์
ธรรมทีปกุล
ธีรพาณิชย์
นันทพาณิชย์
บรมธนรัตน์
เบญจพงศ์
พงศ์ฉบับนภา
พนัสอำพล
พิริยะสถิตย์
ภูริพันธ์
ภูวณิชย์
ภูวเศรษฐาวร
ภู่ศิริ
มณีรัตนโสภณ
รื่นพานิชย์
รุจิระยรรยงค์
วัชรเกษมสินธุ์
วิริยะพันธุ์
วิริยานนท์
สัมฤทธิ์
สุรินทรวรางกูร
สุรินทวงศ์
เหงี่ยมไพศาล
อนันตศักดิ์
อนันทานนท์
อภิชนาพงศ์
อภิวัฒนกุล
อารยางกูร
อุดมวิทย์
อุตตมพงศ์สันต์
อุปริพุทธิกุล
เอกสิทธิกุล
เอกอินทุมาศ

ฯลฯ

ตระกูลที่มาอยู่บนเกาะสมุยเป็นเวลานาน
กล่อมทอง
กลับวิเศษ
กองทอง
จันทร์พรายศรี
จินตรานันท์
ชูแก้ว
ไชยแขวง
ไชยแจ่มจันทร์
ดีมีศรี
ถาวรรัตน์
ถิ่นธานี
เทพนวล
ประดิษฐ์สาร
พัฒนศรี
พัฒนศิริ
ภิญโญ
มณีเศียร
ล่องสินธู
วิลาสศิลป์
วีระธรรม
เวชวิมล
สัมพันธนานนท์
สุทธิกลม

…………..

(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2550)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 2552)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 2553)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2553)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 2553)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2553)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2553)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2554)
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 7 ส.ค. 2555) * แจ้งข้อมูลปรับปรุงโดย อ.องอาจ ธนศิริรักษ์
(ปรับปรุงข้อมูลครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2555) * แจ้งข้อมูลปรับปรุงโดย อ.องอาจ ธนศิริรักษ์

เมื่อท่านได้อ่านบทความนี้แล้ว ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลตระกูล, ข้อผิดพลาด หรือข้อเสนอแนะต่างๆ  กรุณาส่งไปที่ e-mail: drpaitoon@hotmail.com  หรือ โทร. 081-970-8171,  081-452-3438, 081-765-1234

บันทึก และรวบรวมข้อมูลโดย ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า 
ที่อยู่ 75/10 ซ.ด๊อกเตอร์ หมู่ 5 ต.ลิปะน้อย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
สถานที่ทำงาน: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(ข้อมูลนี้คัดลอกและอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ http://www.oknation.net/blog/samuitoday/2007/05/16/entry-2  ซึ่ง ดร.ไพฑูรย์ ศรีฟ้า เป็นผู้รวบรวมข้อมูลไว้อยู่ที่ server ของ Oknation  ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยเป็นอย่างสูง)

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

*

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. in D:\ip1\samuitoday.com\www\wp-content\plugins\sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service\library\sweetcaptcha.php on line 73

Warning: fsockopen() [function.fsockopen]: unable to connect to www.sweetcaptcha.com:80 (php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: No such host is known. ) in D:\ip1\samuitoday.com\www\wp-content\plugins\sweetcaptcha-revolutionary-free-captcha-service\library\sweetcaptcha.php on line 73
Couldn't connect to server